P.O. Box 90976

Durham, NC 27708

(919) 684-3354

Email: catholic@duke.edu